Informace o pojišťovacím zprostředkovateli a pojistiteli poskytované klientovi

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Vázaný zástupce

TruckAlliance s.r.o. sídlem Barákova 575, Jičín, 506 01, Česká republika IČO: 28 78 12 95 provozující činnost zprostředkování pojištění jako vázaný zástupce

Zprostředkovatel pojištění

SATUM CZECH s.r.o. sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00 IČO: 25 37 39 51 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 16189 jednající Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr

TruckAlliance s.r.o. je registrován vregistru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele SATUM CZECH s.r.o. dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy spojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/ GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. Sídlo: Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 Centrála společnosti: Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4 IČO: 452 72 956 DIČ: CZ699001273 Informace o registraci: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464 Datová schránka: v93dkf5 Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění

Allianz pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna a.s. AXA životní pojišťovna a.s. Colonnade Insurance S.A., organizační složka Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Direct pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Generali Česká Pojišťovna a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group MAXIMA pojišťovna, a.s. MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku Pojišťovna Patricie a.s. Pojišťovna VZP, a.s. Slavia pojišťovna a.s. Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku UNIQA pojišťovna, a.s.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na e-mail stiznosti@satum.cz. Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena. Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, na příslušnou pojišťovnu nebo pro mimosoudní řešení sporů na finančního arbitra.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

SATUM CZECH s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňování přímo zákazníkem. Prohlašuji, že ve smyslu ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, jsem byl jasně, přesně a srozumitelně informován o všech výše uvedených skutečnostech. Další informace o společnosti SATUM CZECH s.r.o. mohou být získány na webových stránkách www.satum.cz

Osobní údaje

SATUM CZECH s.r.o. za účelem splnění zákonných povinností dle ust. § 80 odst. 7 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, zpracovává osobní údaje fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách jím distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel. Více informací o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů, se nachází v Zásadách ochrany Osobních údajů, zveřejněných na http://www.satum.cz/osobni_udaje/.

Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s. je členem koncernu skupiny Generali řízeného společností Assicurazioni Generali S.p.A., se sídlem Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, Italská republika, s plně splaceným základním kapitálem ve výši 1,576,052,047,00 EUR, DIČ: 00079760328, zapsanou v seznamu společností (Registro delle Imprese) Venezia Giulia, pod číslem 00079760328, zapsanou v rejstříku italských pojišťovacích a zajišťovacích společností pod č. 100003, která je mateřskou společností skupiny Generali zapsané v italském registru pojišťovacích skupin vedeném Institutem pro dohled nad pojišťovnictvím (IVASS) pod číslem 026. více